دوره های کاربردی متوعی در این مرکز برگزار می شود برخی از این این دوره ها عبارتند از:

    • 1- دوره تعمیر و نگهداری هواپیما (B1)
    • 2- دوره آموزشی COMSOL
    • 3- دوره آموزشی Fluent
    • 4- دوره مهمانداری هواپیما
    • 5- دوره های مرتبط با سیستم های گرمایشی و سرمایشی