مرکز تحقیقات هوافضا و تبدیل انرژی

Aerospace and Energy Conversion Research Center (AECRC)

مرکز تحقیقات هوافضا و تبدیل انرژی در سال 1398 به منظور ايجاد يک بستر مناسب و حمايت از طرحهاي تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان در زمینه هوافضا و تبدیل انرژی تاسيس گرديده است. با توجه به ظرفیت های موجود، این مرکزاز سه گروه تحقیقاتی هوافضا، انرژی و نانو تشکیل شده و قادر به انجام پروژه های تحقیقاتی و صنعتی در زمینه های مرتبط می باشد. 

قالب فعالیتها در این مرکز  به صورت زیر می باشد:

  • انجام پروژه هاي تحقيقاتي
  • انجام پروژه هاي صنعتي
  • برگزاری دوره های کاربردی
  • ارائه خدمات آزمایشگاهی